มีบัตร PT Max Card มันดีตรงนี้แหละ !   ทุกวันอังคาร